Sayısal Loto Bayilik Şartları
sayısal lotoİdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

Sayısal Loto Bayilik Başvurusu ve Bayilik Şartları

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, “Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.” olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto Başvuru Şartları

1- Sayısal Loto Bayi ile ilgili şartlar

a) 18 yaşını bitirmiş ve kazai rüştünü kazanmış olmak,
b) Yüz kızartıcı, hürriyeti bağlayıcı ve ağır ceza suçlarından hüküm giymemiş olmak ve bu suçlardan sabıkası bulunmamak,
c) Akli özürü bulunmamak.

2- Sayısal Loto İşyeri ile ilgili şartlar

a) Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bayilik talep edilen işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır.
b) Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişiler, gerekli şartları taşıyan başvuru sahipleri arasından kura yöntemiyle belirlenir. Ancak; (I) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan gerçek kişilere bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın ve bu maddedeki diğer koşulları taşıma şartıyla kura çekilişine tabi tutulmaksızın bayilik verilebilir. (II) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olan gerçek kişilere ve en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olma şartı da dahil olmak üzere bu maddedeki diğer koşulları taşıma şartıyla kura çekilişine tabi tutulmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek kişiler kura ile belirlenir.
c) İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta ya da iş merkezlerinde bulunmalıdır,
d) Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren işyerlerine verilir.

3- Sayısal Loto Mali Şartlar
a) Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlardan, sözleşme yapıldıktan sonra 2000 ABD Doları nakit teminat ve bayilik faaliyeti süresince İdarece belirlenen tutarda Haftalık Gider Karşılığı alınır.
b) Sayısal oyun bayiliği verilen işyerine, tesis edilecek iletişim hattının kurulum aşamasındaki tesis, ölçüm ve kanal ücretleri ile nakil masrafları bayi tarafından ödenir.

4- Sayısal Oyun Bayiliği Verilmesi İle İlgili Usul ve Esaslar
a) Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlara, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-1 ve 2 alt bendi çerçevesinde bayi adaylarının huzurunda noter tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile Sayısal Oyunlar bayiliği verilmektedir.
b) Kura çekilişi ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.

5- Alışveriş Merkezine, Gar, Otogar veya Havalimanı mahallere Sayısal Oyunlar bayilik verilme usulü
Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-3 alt bendi hükmü kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan Kararlar gereğince;
a) Alışveriş merkezinin kiralanabilir en az 7.000 metrekare ve üzeri kapalı satış alana sahip, bir veya birden fazla bağımsız bölümden oluşan, çok sayıda mağazayı, süpermarket/hipermarket ve sosyal etkinlik alanları ile bütünleştiren, merkezi yönetimi ve otoparkı bulunan yapı tipinde olması gerekir.
b) Alışveriş merkezi ya da merkez nüfusu 50.000 (ellibin) ve üzerinde olan il ve ilçelerdeki gar, otogar ve havalimanı gibi insanların yoğun olduğu mahallerde veya İdarenin başbayisi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere bu Yönetmelikte düzenlenen şartları taşımaları kaydıyla, kuraya tabi tutulmaksızın ve bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek veya tüzel kişiler kura ile belirlenir.
c) Alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı için gerçekleştirilecek kura çekimi noter tarafından ve bayi adaylarının huzurunda yapılmaktadır.
d) Kura ile belirlenenlerden, gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.
e) AVM, Gar, Otogar veya Havalimanı kapsamında bayi olanların işyerini nakil hakkı bulunmamaktadır.

Sayısal Loto Bayilik Başvurusu

6- Sayısal Loto Bayilik Başvurusu İçin İstenen Belgeler
a)Bayilik talep edilen işyerine ait Vergi Levhası fotokopisi.
b) Bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu vergi dairesi veya malmüdürlüğünden alınan faal mükellef durumunu belirtir resmi yazı.
c) Bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu belediye, organize sanayi bölgesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vb. tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma izin belgesi fotokopisi.
(Tüzel Kişi başvurularında ilave olarak Ticaret Sicil Gazetesi)
d) 3713 Sayılı T.M.K. kapsamında başvuruda bulunan gazi veya şehit yakınının Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) kimliğinin arkalı-önlü fotokopisi
e) 193 Sayılı G.V.Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlardan ise, tam teşekkülü Devlet Hastanesinden son 6 ay içinde alınan ve çalışma iş gücü kaybı ile oranı belirtir Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı sureti.

7- Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuru Formu; Genel Müdürlük ve İdare Şube Müdürlüklerinin yanı sıra İdarenin www.mpi.gov.tr adresinden de temin edilebilir. Veya vermiş olduğum busayısal loto bayilik başvuru formu linke tıklayarak sayfanın en aşağısında bulunan Sayısal Oyunlar Bayiliği linkine tıklayarak Sayısal Loto Bayilik Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yazımızın aşağısında Sayısal Loto Bayilik Başvuru Formu Örneğinide inceleyebilirsiniz.

Sayısal Loto Bayilik İletişim Bilgileri

Genel Müdürlük Adres : Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No : 1 06520 Balgat / ANKARA
Tel : 0 (312) 286 93 06 (PBX)
Faks : 0 (312) 286 97 88

Sayısal Loto Bayilik Başvuru Formu Örneği

  SAYISAL OYUNLAR BAYİLİĞİ TALEP EDEN:

Gerçek Kişi      

Adı Soyadı:……………………………………… T.C. Kimlik No:…………………………
Ticari Ünvanı:……………………………………Vergi Kimlik No:……………………….. 

2/b (I)

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/1-(d) kapsamında GaziI   veya Şehit Yakını     ] …………………………………Komutanlığı[    Emniyet Genel Müdürlüğü[   ]Diğer    v

 

(*)En son görevde bulunulan komutanlık veya Emniyet Genel Müdürlüğü kutusuna çarpı işareti koyunuz

2/b (II) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında %40 veya üzerinde iş gücü kaybı var    v
Tüzel Kişi  Tüzel Kişi Adı:……..………………

Vergi Kimlik No:………………………………Vergi Dairesi:……………….……………..

Şirket Türü:…………….Ticaret Sicil No:………………

Ticari Ünvanı:.…………………………………….

BAŞVURUDA BULUNULAN İŞYERİNE AİT BİLGİLER

İl                            :………………………………………………………………….

İlçe:…………………………………………………………..

Belde/Semt           :…………………………………………………………….………..…..……

Mahalle                :……………………………………………………………………………….

Cadde/Sokak       :…………………………………….……………………………..……..…….

No    :……………………………… Posta Kodu:…………….………………..…

İşyeri Telefonu    : (         ) …………………….. Ev Telefon: (        ) …………………………

Cep Telefon No   : (         ) …………………….. E-Posta Adresi:…………….……….………

İşyerinde halen yürütülmekte olan faaliyet türü kutusuna çarpı işareti koyunuz: BİLGİSAYAR SATIŞI BÜFE
CEP TELEFONU SATIŞI GANYAN BAYİ GAZETE-TEKEL KIRTASİYE KURUYEMİŞ
MARKET MÜZİK KASET CD SABİT MP BAYİ SPOR TOTO BAYİ SÜPERMARKET
** (Formun başvuru şartlarında belirtilen mahallerden uygun olan kutucuğa çarpı işareti koyunuz)AVM                    GAR                  OTOGAR                  HAVALİMANI                 DİĞER     ]
AVM/Gar/Otogar/Havalimanı Adı:

 

Adli Sicil Beyanı (***):    Yok    ]        Var    ](***) Başvuru sahibinin Adli Sicil Sabıka Kaydı olup olmadığı (yok/var) kutusuna çarpı işareti koyunuz
Tarih:……./………/…………….Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.Bayilik talep eden gerçek kişinin veya vekilin imzası                                :

Bayilik talep eden şirketin temsile yetkili müdürün veya vekilin imzası :

 

ÖNEMLİ NOT:1- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara veya gerçeğe aykırı, tahrif edilmiş ya da sahte belge verenlere 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Sahte ya da gerçeğe aykırı beyan ve belgenin tespiti halinde işlemler iptal edilir.2- Yukarıda istenen şartlara uymayan ve faks ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

3- MPİ tarafından verilen bayilik bir başkasına devir edilemez, devir alınamaz. Bayilik başvurusunun yapılmış olması bir önceliği veya kazanılmış bir hakkı temsil etmez.

4- Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuruları, Genel Müdürlük (Loto Dairesi Başkanlığı) veya İdare Şube Müdürlüklerine elden ya da posta ile yapılabilir. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir.

5- Başvurularda ücret alınmaz. Başvuru sonrasında değişen tüm bilgi ve belgelerin Milli Piyango İdaresine bildirilmesi zorunludur.

6- Sayısal oyunlar bayiliği almak için aracı olabileceklerini söyleyenlere kesinlikle itibar etmeyiniz.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(Loto Dairesi Başkanlığı)

Nasuh Akar Mahallesi, Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No:1    06520 Balgat/ANKARA

www.mpi.gov.tr e-posta:milpigen@mpi.gov.tr

Tel:0 (312) 286 93 08 (pbx) Faks: 0.312 28


admin hakkında 1323 makale
Trakya üniversitesi bilgisyar proogramcılığını birincilikle birtirdikten sonra 2014 yılında kendi yazılım şirketini kurdu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.